Generalitat: «Un espacio deportivo, con su protocolo frente al Covid-19, es más seguro que una plaza o un parque»

La Conselleria de Educación, Cultura y Deportes, como máxima autoridad en la Comunidad Valenciana en materia deportiva, responde a las preguntas formuladas por Valencia Base en relación a la situación actual y consecuencias derivadas del Covid-19 en relación a la práctica del deporte federado no profesional.

Pregunta-La Federación Valenciana de Fútbol mantiene plazos de inscripción y otras tramitaciones. También está aprobado el calendario. ¿Habrá ligas en el fútbol base valenciano?

R-En aquest moment la normativa adoptada per les autoritats sanitàries permet la celebració de competicions esportives, exigint a les federacions l’obligació de disposar d’un Protocol públic de desenvolupament de les competicions que garantisca el seguiment de les mesures de seguretat i higiene requerides per a la prevenció de la COVID-19. (Apartat 3.21.3 de la Resolució de 17 de juliol de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).

En el marc d’aquesta normativa, i seguint estrictament les normes i recomanacions de les autoritats sanitàries poden haver-hi lligues i competicions.

Ara bé, això sense perjudici que les autoritats sanitàries puguen adoptar les mesures preventives que siguen necessàries si canvien els indicadors epidemiològics actuals.

P-¿Por qué unos ayuntamientos interpretan de forma negativa la norma de la Generalitat de poder permitir público en las gradas con aforos limitados y otros no?

R-En aquest moment, la normativa adoptada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública permet la realització dels esdeveniments esportius amb públic, en estricte compliment de les condicions d’aforament, higiene i seguretat de les instal·lacions esportives. (Apartats 3.21.4 i 3.21.5 de la Resolució de 17 de juliol de 2020)

Dins d’aquest marc normatiu, l’organitzador de l’esdeveniment i el titular de la instal·lació (Ajuntaments, Clubs, persones físiques o jurídiques…) poden decidir òbviament el que estimen més oportú, considerant que són a més els responsables de fer efectives les obligacions requerides (Apartat 3.21.4 – protocol de desenvolupament de l’esdeveniment – i 3.21.5 -instal·lacions esportives: protocol, senyalística, higiene, etc-)

P- ¿Cree que el deporte base está bien tratado por el CSD o es una cuestión de competencias entre las administraciones?

R-L’organització de les competicions d’àmbit estatal és competència de les Federacions esportives espanyoles, baix la tutela i supervisió del CSD.

Tot i això, i considerant les incidències que la normativa esportiva i sanitària de les diferents Comunitats Autònomes (CCAA) pot tindre en la pràctica esportiva estatal i en el desenvolupament de les competicions, s’han mantingut reunions de coordinació periòdiques entre al CSD i les CCAA i s’ha consensuat un protocol de mínims també amb les Federacions esportives espanyoles.

Des de les CCAA, en exercici de la nostra competència exclusiva, i en el marc de la situació epidemiològica i sanitària concreta de cada territori, les autoritats sanitàries autonòmiques han adoptat les normes que han considerat més adequades per a la prevenció de la COVID en els respectius territoris, en la pràctica d’activitat física, d’esport de base, i d’esport federat d’àmbit autonòmic.

En el nostre territori, la normativa sanitària ha regulat des del primer moment (Acord del Consell de 19 de juny de 2020, i la Resolució de 17 de juliol de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb les modificacions posteriors) les mesures a les quals s’havia d’adaptar l’esport base per a ser practicat en condicions de seguretat (mesures d’higiene de les instal·lacions esportives, condiciones d’aforament d’esportistes i públic, protocols de competició de les federacions esportives, etc).

P-Dice el Conseller que el colegio es un entorno más seguro que otros. ¿Es un campo de fútbol un entorno más seguro que una parque infantil o una plaza donde juegan los niños?

Les normes adoptades per les autoritats sanitàries estableixen mesures concretes per tal de garantir la màxima seguretat possible durant la pràctica esportiva. El compliment de les normes exigides en matèria d’higiene de les instal·lacions, d’aforament i de seguretat, i el compliment dels Protocols de competició que han d’aprovar les Federacions esportives fan dels espais esportius llocs més segurs que els parcs o les places.

En qualsevol cas, s’han d’extremar les precaucions i han d’acomplir-se estrictament els protocols de prevenció adoptats per les federacions o pels organitzadors d’esdeveniments esportius.

P-¿Es coherente reducir al máximo el riesgo en un centro educativo y exponerse un poco más en un entrenamiento con niños de varios centros? ¿Y cuándo hay partidos –de momento amistosos- entre jugadores de diferentes localidades?

R-La pràctica esportiva és necessària per a la salut física i mental, l’exercici d’activitat física és també una qüestió de salut pública. Volem que la població escolar practique esport i activitat física, perquè és sa i saludable.

Ara bé, la situació sanitària exigeix que s’extremen les mesures de seguretat i els protocols de prevenció, i que es complisquen les obligacions de seguretat e higiene que exigeix la normativa i les recomanacions de les autoritats sanitàries.

En tot cas, la Conselleria de Sanitat segueix en tot moment l’evolució de la pandèmia, i adoptarà les mesures preventives que siguen necessàries si canvien els indicadors epidemiològics actuals.

P-Algunos clubs han planteado problemas internos para cumplir los protocolos impuestos por la FFCV. ¿Qué le parece?

R-La situació sanitària exigeix que s’extremen les mesures de seguretat i els protocols de prevenció, per tal de minimitzar el risc de contagi, i ens consta que les federacions estan fent un gran esforç en aquest sentit.

En tot cas, respectem la decisió que amb caràcter individual puga prendre qualsevol entitat esportiva respecte a la participació en competicions o altres esdeveniments esportius.

P-¿La Conselleria va a mantener sus propias actividades deportivas como els Jocs Esportius?

La Conselleria farà en tot moment allò que recomanen les autoritats sanitàries. De moment, la normativa sanitària vigent permet el desenvolupament de les competicions, i per tant dels Jocs Esportius, que òbviament hauran de desenvolupar-se amb compliment estricte de les recomanacions sanitàries i dels protocols que en cada modalitat esportiva hagen adoptat les federacions.

 P-¿Es normal que recintos deportivos desarrollen eventos con mucho público y varios padres no puedan entrar a ver a sus hijos en un campo de fútbol con más espacio incluso en las gradas?

R-Tal com ja hem explicat (pregunta 2) i dins del marc normatiu establit per les autoritats sanitàries, els organitzadors dels esdeveniments esportius i els titulars de les instal·lacions (Ajuntaments, Clubs, persones físiques o jurídiques…) poden decidir el que estimen més oportú en relació a l’entrada de públic, sense ultrapassar el màxim establit per la normativa sanitària; són els organitzadors i els titulars de les instal·lacions els responsables de fer efectives les obligacions que exigeix la normativa sanitària (protocols, distància, senyalística, higiene, etc.), i per tant són ells els que han de valorar si estan en disposició de complir i vigilar el respecte a les mesures de prevenció obligatòries.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor introduce tus comentarios
Por favor, introduce tu nombre aqui