Un altre partit repetit, acaba amb el descens de la UD Martítimo-Cabanyal Juvenil

Finalizó el pasado jueves la primera Regional Juvenil, quedaba un partido por jugar del Grupo 3 de Primera Regional correspondiente a la jornada 27 disputada el 5 de mayo que después de la decisión del Comité de Apelación se tuvo que volver a jugar el 20 de juny.

El partit entre Mislata UB vs Burjassot CF se jugo a las 20:00 horas en La Canaleta, los locales se jugaban el descenso, Burjassot CF no se jugaba nada y la UD Marítimo-Cabanyal era el tercero en discordia, pendiente del resultado.

Si ganaba Mislata UF B se producía un triple empate a 27 puntos entre Burjassot CF A, Mislata UF B y UD Marítimo-Cabanyal que mandaba a estos últimos a Segunda Regioanal, cualquier otro resultado daba la permanencia a la UD Marítimo-Cabanyal.

El partido rápidamente se puso de cara para los locales, que ganaban 3-0 al minuto 27′ de la primera part, el resultado final fue 5-1, para Mislata UF que con los tres puntos se producía un triple empate, per tant, se salvaba Mislata UF.

#PEQUIPPTJGIPGFGC
 11C.F. Torre Levante “C”3330103173971
 12Burjassot C.F. “A”273083194581
 13sp. Mislata U.F. “B”273076173854
D14UD Marítimo-Cabanyal A273076175575
D15Vilamarxant C.F. “A”223071225692
D16C.D.F.B. L'Eliana “A”203048184581

El partit como ya os adelantamos en Valencia Base, se volvió a disputar por una alegación del Burjassot CF en el que indicaba la alineación indebida de jugadores del Mislata UF, ja que habían inscrito a 3 jugadores del Juvenil A en el Juvenil B, lo que no permite el artículo 100.5 del Reglament de la FFCV.

Lo extraño en este caso, es la diferente decisión tomada por el Comité de Competición y el Comité de Apelación con la misma infracción, en el primer caso depués de su paso por el Comité de Apelación el partido se repite, en el partido de la semana siguiente entre la UD Paterna y el Mislata UF B, el Comité Competición da la victoria por alineación indebida a la UD Paterna.

Negligencia leve

Esta semana el Comité de Apelación constestó al Burjassot CF, dándole la razón parcialmente ya que estimaba que el club Mislata UF B si que ha incurrido en una alineación indebida, però estima que aquesta alineació indeguda és imputable a una negligència lleu del Mislata UF B, per tant d' acord alarticle 82.6 de el Codi disciplinari d' ordenar-ne la repetició.

El Comité estima que es una negligencia leve ja que “no és menys cert que una part de responsabilitat pels fets esdevinguts, sens dubte, recauen en un deficient funcionament dels serveis de despatx de llicències de la mateixa Federació.» En su escrito el Comité incide »la FFCV mai va haver d'acceptar l'alta de la llicència del futbolista, a favor de l' equip Sp. Mislata UF "B" de Primera Regional Juvenil, perquè excedia del nombre màxim de futbolistes que poden canviar de llicència i d' equip tal com assenyala elapartat 5è del susdit article 100 de el Reglament General“.

Modificació de l'article 100.5

El Article 100.5 , que indica las normas relativas a la inscripción y alineación de futbolistas, fue modificado para esta temporada en la Asamblea del junio del 2023, después de esta modificación se reduce el número de jugadores inscribibles del mismo club después de la primera vuelta de cuatro jugadores a dos jugadores.

El Comitè explica queen ser admesa la fitxa per la FFCV va poder generar confiança en el club “el fet cert que la mateixa Federació hagués concedit la llicència per integrar-se a la plantilla i ser alineats, va poder generar la falsa sensació al club Sp. Mislata UF, que aquest canvi de llicència i la seva posterior alineació era conforme a dret, tot això en aplicació del principi de confiança legítima dels actes administratius, como lo es la concesión de una licencia deportiva.

Pel que fa a l'alineació de futbolistes, per als clubs que tinguen equips dependents, segons els defineix l'article 98.1 de la present Secció 1a, d'aquest Capítol, es regiran per les normes següents:

5.- Un cop finalitzada la primera volta d´una mateixa temporada, els futbolistes amb llicència J, .JS, C, CS, Jo, IS, que haguessen estat originàriament inscrits a l'equip principal o dependents d'un club i hi haguessen causat baixa., no podran donar-se d' alta en equips del mateix club d' igual o inferior categoria o divisió a aquell equip en el qual primerament va ser inscrit, en nombre superior a dos futbolistes per equip".

1.- Al club que alineï indegudament un futbolista per no reunir els requisits reglamentaris per poder participar en un partit, específics de la competició de què es tracti o estar subjecte a sanció federativa que li ho impedeixi, se li imposarà a l' equip del club de què es tracti, multa en quantia de 90 Euros; i si la competició fos per punts, se li donarà el partit per perdut, declarant-se vencedor a l' oponent, amb el resultat de tres gols a zero, llevat que s' hagués obtingut un tempteig superior, descomptant-se, a més, al culpable tres punts en la seva classificació general, sempre que hagués obrat amb dol.
En aquests supòsits, si la competició es disputés per eliminatòries, es resoldrà aquesta en favor de l' innocent; si faltés per celebrar el segon de les trobades al camp del club innocent, el culpable haurà d' indemnitzar-lo en la quantia que es determini en funció de la mitjana de les recaptacions de competicions de classe anàloga durant les dues anteriors temporades.
2.- Si l' alineació indeguda fos imputable a negligència s' imposarà a l' equip del club infractor una multa de 45 Euros, i si la competició fos per punts, se li donarà el partit per perdut amb el resultat de tres a zero si l' hagués guanyat o empatat, i si ho fos per eliminatòries es resoldrà la que es tracti en favor de l' innocent.
3.- No obstant el que disposen els dos punts anteriors, quan la Competició fos per punts i es trobés aquesta en les seves dues últimes jornades, el Comitè de Competició, tenint en compte les circumstàncies concurrents, i possibles perjudicis a tercers, podrà acordar l'anul·lació del partit i la seva repetició en camp neutral o en el de l'innocent, tot això sens perjudici de la imposició a l' equip infractor de la multa corresponent i les sancions disciplinàries a què hi hagués lloc en virtut del que preveu l' article 92 del present Codi. En aquest cas les despeses d' aquesta repetició seran per compte de l' infractor i la recaptació líquida que s' obtingui es repartirà entre els dos contendents.
4.- Als efectes del present article, es considerarà comesa la infracció amb dol, pel fet que sigui alineat un jugador sabent la comissió d' aquesta irregularitat.
5.- S' entén per negligència, l' omissió d' aquella diligència que exigeixi la pròpia naturalesa de la relació esportiva, de l' afiliació esportiva i de la participació en les competicions oficials.
6.- Tractant-se d' alineacions indegudes, sense que concorri dol, produïdes per causa de negligència lleu, s' estarà al que disposa el article 5. ) del present Codi.
7.- Si l' alineació indeguda del futbolista hagués estat motivada per estar el mateix subjecte a suspensió federativa, el partit en qüestió, declarat com a perdut per al club infractor, es computarà per al compliment de la sanció imposada al jugador que va intervenir indegudament.
8.- Tractant-se de la classe d' infraccions a què es refereix aquest article, estaran legitimats per actuar, com a denunciants, apel·lants o parts en l'expedient, els clubs integrats en la categoria, grup i competició, al qual pertanyi el presumpte infractor, d' haver de incoar el procediment corresponent l' òrgan disciplinari competent..

) Anul·lar partits ordenant, en el seu cas, la seva repetició, en la forma que estableix l' article 82.6 del present Codi Disciplinari, quan s' hagi produït alineació indeguda, que sigui imputable només a negligència lleu, sempre que això reundi en benefici de la competició, sense perjudici de les sancions pecuniàries o d' una altra índole que corresponguin.